Thue TNCN
    15/01/2013 - 08:56:38
cho minh hoi, nam 2009 cty minh chi tra luong T12/09 vao T1/10 nhung khi lam quyet toan thi QT trong nam 2009 Nen khi minh lam QT TNCN minh bi thieu mot thang nen minh QT luong cua T12/10(duoc chi tra vao T1/11) cho du 12 thang Den nam 2011 minh QT cung nhu vay Ma theo VB huong dan QT thue nam 2011 thi chi tra thu nhap vao thoi diem thuoc nam nao thi QT vao nam do. Bay gio minh sap lam QT nam 2012 minh rat ban khoan ko biet nen lam va giai quyet the nao ca. giup minh voi.
Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân

Câu trả lời hay nhất 25/01/2013 - 09:54:46Ban tham khao trong cong van 187/TCT-TNCN phan III. Xac dinh thu nhap chiu thue co vi du luong thang 12/2011 nhung chi tra vao thang 1/2012 thi ban co the chuyen sang quyet toan nam 2012.


    0 Báo cáo vi phạm