Nop BCTC nam 2011 roi nhung den nam 2013 phat hien sai sot co nop lai duoc khong
    23/07/2013 - 22:30:01

Nhờ các anh chị trả lời hộ e nhé. Nộp Báo cáo tài chính năm 2011 rồi nhung đến năm 2013 mới phát hiện ra sai sót thì có nộp lại được không?


Từ khóa: bao cao tai chinh, Báo cáo tài chính

Câu trả lời 25/07/2013 - 11:21:11

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 24/07/2013 - 10:48:50có bạn làm báo cáo tích chọn bổ sung lần 1 rồi đem đi nộp lại bình thường.


    0 Báo cáo vi phạm