Thuế GTGT, TNDN, TNCN bị truy thu sau khi quyết toán thuế, hạch toán thế nào?
    29/09/2011 - 16:44:00
Nhờ anh chị giải đáp dùm tôi câu hỏi sau ạ:
Tôi muốn hỏi thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN bị truy thu sau khi quyết toán thuế từ năm 2006-2010 thì hạch toán như thế nào? Xin anh chị dẫn chiếu văn bản hướng dẫn ạ. Cảm ơn các anh, chị đã quan tâm
Từ khóa: Quyết toán thuế

Câu trả lời 30/09/2011 - 09:38:15Vấn đề bạn băn khoăn được quy đinh rất rõ trong chế độ - Trong Quyết định 15 & 48. Bạn hạch toán vào chi phí và khi tự quyết tóan thuế TNDN bạn loại khoản này ra khi tính thuế TNDN. Xin trích dẫn quy định:

1- Kết cấu tài khoản:
TÀI KHOẢN 811
CHI PHÍ KHÁC
Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.
Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm:
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);
- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;
- Các khoản chi phí khác.
2- Hạch toán các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:
*** Treo nghĩa vụ:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
*** Nộp thuế vào NSNN
Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 111/112 - Tiền
*** Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811 - Chi phí khác.
Cảm ơn

    1 Báo cáo vi phạm