Xin cho biết Hóa đơn được lưu trữ như thế nào? Thời gian lưu trữ bao lâu?
    17/11/2011 - 09:02:36
Xin cho biết Hóa đơn được lưu trữ như thế nào? Thời gian lưu trữ bao lâu?
Từ khóa: Hóa đơn

Câu trả lời hay nhất 17/11/2011 - 09:02:48Theo quy định tại Điều 26, Chương IV, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:
“1. Hoá đơn tự in chưa lập được lưu trữ trong hệ thống máy tính theo chế độ bảo mật thông tin.
2. Hoá đơn đặt in chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.
3. Hoá đơn đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
4. Hoá đơn đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.”
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 40, Mục 5 Chương III, Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 26/06/2003 quy định:
“5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:
a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;
b) Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;”

    0 Báo cáo vi phạm