Thủ tục hủy hóa đơn GTGT đã xé rời khỏi quyển thì mới phát hiện sai sót?
    25/11/2011 - 17:05:54
Em da xuat hoa don GTGT cho khach hang (hoa don GTGT nay da xe roi khoi cuong) va phat hien viec ghi sai tren hoa don nen da thu hoi lai va viet lai hoa don moi cho khach hang,vay doi voi hoa don viet sai do e phai lam thu tuc gi de huy hoa don ,theo e duoc biet thi 2 ben mua va ben ban phai lam bien ban ve viec huy hoa don sai do ngay tai thoi diem viet sai.xin dien dan giup do e cau hoi nay voi nhe.va cho e mau bien ban nay lun voi nhe....e cam on rat nhieu!
Từ khóa: Hóa đơn

Câu trả lời hay nhất 28/11/2011 - 09:06:11Bạn tham khảo thêm "Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập" (TT 153/2010/TT-BTC)
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 28/11/2011 - 08:48:02Bạn tham khảo thông tư 153/2010/TT-BTC "Điều 27. Hủy hoá đơn" mục "3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh"
Việc hủy hóa đơn không cần lập biên bản giữa bên mua và bên bán, chỉ cần lập "Hội đồng hủy hóa đơn" của công ty.

d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.


    0 Báo cáo vi phạm