Mức chi tiền trang phục cho người lao động trên có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không?
    09/12/2011 - 15:16:51
Tại thông tư 62 quy định: Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành.

Theo quy định tại mới về thuế thu nhập doanh nghiệp mức chi tiền về trang phục không được vượt quá 5 triệu/người/năm.

Vậy mức chi tiền trang phục cho người lao động trên có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không?
Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân

Câu trả lời 11/12/2011 - 14:46:09Chào bạn
Ngày 10 tháng 02 năm 2011 Bộ Tài Chính ban hành Thông Tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC.
Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 5,000,000 (năm triệu) đồng/người/năm.
Như vậy, mức chi tối đa cho trang phục này cũng được áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi xác định thu nhập chịu thuế. Phần chi trang phục dưới 5,000,000 (năm triệu) đồng/năm sẽ được xem là thu nhập không chịu thuế TNCN.
Theo đó, nếu doanh nghiệp chi tiền trang phục cho nhân viên trực tiếp vào lương cần phải ghi rõ (quyết định, thông báo bằng văn bản) phần chi trang phục cụ thể để người lao động được miễn thuế theo qui định trên khi quyết toán thuế TNCN.
Trân trọng

    1 Báo cáo vi phạm