Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn
    04/01/2012 - 11:00:09
Trong bảng kê này, mình nhập ô "Từ số" "đến số". Nhập số bình thường vào mà phần mềm KTT 3.0.2 báo sai. Ví dụ: Trong phần HD hết hạn sử dụng; Tên loại HĐ (HĐ Xuất khẩu); Mẫu số(06HDXK2/001); Ký hiệu HĐ (03AA/11P); Từ số (0020218); Đến số (0020250); Số lượng (33). Mình làm như vậy mà phần mềm báo sai Từ số Và Đến số. Nên in ra không được?
Từ khóa: Hóa đơn

Câu trả lời 04/01/2012 - 14:40:26Bảng kê chi tiết hoá đơn của tổ chức cá nhân đến thời điêm quyết toán hoá đơn không phải nộp vì với hoá đơn các DN tự đạt in không phải nộp bản này. Vì vậy khi làm trên phần mêm kê khai các bạn k nên tích vào nếu không các bạn phải làm.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 04/01/2012 - 11:12:40Tôi đã nhập thử và thấy Ghi ok, bạn xem kỹ lại xem đã nhập đúng chưa, xem comment nó nói gì và sửa lại xem sao.

    1 Báo cáo vi phạm