Hướng dẫn cách phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ?
    12/08/2011 - 13:12:31
Xin hướng dẫn cách phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ?.
Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng

Câu trả lời hay nhất 12/08/2011 - 13:13:05Tại điểm 6 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: "Chuyển quyền sử dụng đất".
Tại điểm 1.8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng”.
Tại điểm 1.2c.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT".
Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thì giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, trường hợp trong giá đất được trừ khỏi giá tính thuế GTGT đối với kinh doanh bất động sản có thuế GTGT đầu vào thì cơ sở kinh doanh bất động sản không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến giá đất thực tế chuyển nhượng. Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản đã kê khai khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến giá đất thực tế chuyển nhượng thì cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ tương ứng với giá đất thực tế chuyển nhượng không chịu thuế GTGT.

    0 Báo cáo vi phạm