Hoan thue thu nhap ca nhan
    22/03/2012 - 21:52:14
Hien nay toi dang lam thu tuc hoan thue TNCN,ngoai tien cong hang thang tai cty A toi con lam them lai DN B. Tong thu nhap chiu thue tai Cty A la 42 trieu dong trong nam 2011, dn B la 25 trieu dong, nhug cty B da Khau tru Thue TNCN cua toi la 2,5 trieu dong(10%). Neu the khi lam thu tuc ke khai hoan thue thi so tien thue toi duoc hoan la bao nhieu??? Xin cam on.
Từ khóa: Hoan thue TNCN, Hoàn thuế

Câu trả lời 22/03/2012 - 22:52:05Tổng số thu nhập của bạn là 67.000.000, bạn trừ đi gia cảnh là 48.000.000 nếu bạn có người phụ thuộc thì bạn cho vào nhưng nếu k có người phụ thuộc bạn chỉ trừ đi 48tr. Vậy số tiền tính thuế của bạn là 19tr. Tổng số thuê bạn phải nộp là 19/12*7*0.5%= 554.167. Nhưng bạn bị khấu trừ 2.5tr vậy số tiền bạn được hoàn =2.500.000-554.167=1.945.833

    0 Báo cáo vi phạm