Cửa hàng trực thuộc công ty
    12/06/2012 - 11:13:50
Hiện tại cty em chuẩn bị sát nhập một cửa hàng máy tình vào hệ thống công ty. Cửa hàng đó trước đây là hộ KD cá thể, nay nhập vào cty em nhưng vẫn hoạt độc độc lập như một cửa hàng chuyên doanh. EM muốn hỏi khi sát nhập CH đó cty em cần phải làm thủ tục gì, hồ sơ gì với cơ quan thuế ạ?
Trong GPKD công ty thì có mảng "hàng ký gửi, môi giới thương mại..."
Từ khóa: Hồ sơ thuế, Kế toán thuế

Câu trả lời 13/06/2012 - 09:37:30Vi la 2 hinh thuc khac nhau 1 ben la ca the 1 ben la DN nen khi sap nhap vao bat buoc ban phai dong cua cua hang do rui moi mo 1 cua hang hoat dong theo kieu DN.

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời hay nhất 12/06/2012 - 12:17:48Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định thủ tục sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập được quy định như sau:
- Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;
Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

    0 Báo cáo vi phạm